Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây Hồ Tiêu: Kiến thức trồng trọt, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...
 
Tổng quan về nấm Phytophthora Capsici gây bệnh chết nhanh trên cây Hồ tiêu và các biện pháp phòng trừ

Tổng quan về nấm Phytophthora Capsici gây bệnh chết nhanh trên cây Hồ tiêu và các biện pháp phòng trừ

1. Lịch sử nghiên cứu về nấm Phytophthora capsici     Bệnh chết nhanh trước tiên được ghi nhận là do nấm Phytophthora palmivora var piperis (Tsao và cộng sự.,1985). Tên nấm bệnh được Alizadeh và Tsao (1985) đã xác định lại chủng P. palmivora MF4 phân lập từ cây ca cao và hồ tiêu với tên gọi... Xem tiếp